Innvandring reduserer kriminalitet – Immigration reduces crime

NB! The article «Innvandring gir mindre kriminalitet» («Immigration reduces crime»), by the historian of ideas Dag Herbjørnsrud, is published in the monthly Norwegian paper Utrop on October 1, 2019.

The article refers to the papers by Robert J. Sampson (Harvard University), Matthew T. Lee (Harvard, «Immigration reduces crime«), Tim Wadsworth (Colorado), Ruben G. Rumbaut, et al. regarding the crime drop in the US.

In addition, the article refers to statistics in Europe on the reduced rate of homicides, and to a July 2019 study by the Magdeburg University (Germany) scientists Yue Huang and Michael Kvasnicka: «Immigration and Crime: The 2015 Refugee Crisis in Germany«.

For an English translation, please e-mail kontakt@sgoki.org. See links to recent papers (in English) at the bottom of this page.

CRIME DROP: The New York Times, 2018

In Norwegian:

Fra lederen i Utrop 02.10.2019: «De største feilene i journalistikken skjer imidlertid på de redaksjonelle sakene. Et eksempel er Aftenpostens sak om innvandrere og kriminalitet. Frp hadde en forhåndsvalgt vinkling som de har forsøkt å selge inn til Aftenposten, og det har avisens journalister bitt på. Senere har det vist seg at at vinklingen både var feil, og at SSB som stod bak tallene uttalte at Aftenpostens journalister ikke ville lytte til dem. I denne utgaven av dokumenter idehistoriker Dag Herbjørnsrud at fakta i virkeligheten er det motsatte av det Aftenposten ga inntrykk av.»

Utdrag fra «Innvandring gir mindre kriminalitet«, Utrop 01.10.19

«Mens det på 1980-tallet ble drept 40–60 mennesker i året her til lands, er drapstallene nå halvert. Samtidig har Norge fått langt flere innbyggere og innvandrere. 25 mennesker ble registrert drept her til lands i fjor. Korrigert for befolkningstall har vi på slutten av 2010-tallet dermed færre drap enn da Einar Gerhardsen var statsminister på slutten av 1950-tallet (I 1957–59 ble 16–19 personer drept årlig, et snitt på 18, noe som tilsvarer 27 årlige drap nå som befolkningen er 1,5 ganger så høy).»

«De høyeste drapstallene i Europa har vi nå i landene med minst innvandring – Latvia og Litauen. Mens landet med klart flest drap i Norden er Finland, der det har vært minst innvandring, viser de siste tallene fra Eurostat.

Noen av verdens fremste forskere har funnet samme utvikling i USA: Mellom 1990 og 2013 økte andelen utenlandskfødte fra 8 til 13 prosent, og andelen papirløse immigranter ble tredoblet. I samme periode sank registrert voldskriminalitet med 48 prosent – og reduksjonen var enda større i byer med høy andel innvandrere.

Oslo politidistrikt skriver i sin nyeste trendrapport, «Trender i kriminalitet 2018–2021», at «immigrasjonen kan være en av grunnene til at kriminaliteten generelt har sunket i USA det siste drøye tiåret, slik at det nå blant annet begås mindre vold og færre drap».

En studie fra Tyskland i juli, «Immigration and Crimes Against Natives», viser det samme: …. Tyskere flest ble mindre utsatt for kriminalitet: Antallet majoritetstyskere utsatt for voldtekt sank med over fire prosent fra 2014 til 2015, det samme med ran og vold i 2016. Forskerne motbeviser påstanden om at «tyskere blir ofre for vold fra flyktninger», slik mange påsto. De advarer mot manipulative tall om «overrepresentativitet» blant fargede eller muslimske personer. Magdeburg-rapporten konkluderer slik: «Våre resultater støtter dermed ikke synet om at tyskere ble ofre i større grad fra flyktninger.»»

«Selv Frps bestilte tall viser at «førstegenerasjonsinnvandrere er like lovlydige som resten av befolkningen», noe Aftenposten ikke opplyste om. I 2017 presenterte avisen lignende tall fra Frp – da «glemte» de å justere for alder og kjønn. I år ga SSB så Frp tall for «siktelser», noe som er dypt problematisk. For er man siktet, er man nemlig ennå uskyldig. Siktelsene mot spesielt minoritetspersoner blir hyppig forkastet. Bare en fjerdedel av politiets siktelser blir behandlet av domstolene. Det interessante blir derfor snarere rettskraftige «domfellelser».

Påstandene om økt «migrasjonskrim» har ofte form av anekdoter eller manipulerende fremstillinger av siktelser. Hvis man skal si noe vitenskapelig om temaet, bør man heller sammenligne dommer mot beboere i samme område, justert for sosioøkonomisk bakgrunn. Oslo politidistrikts trendrapport etterlyser mer balansert norsk forskning: «Funnene fra USA er interessante. Lignende studier er mindre kjent for Europa og nordiske storbyer, og bør foretas også her.»

Harvard University-professor Robert J. Sampson lanserte i 2006, i The New York Times, hypotesen om at innvandring reduserte kriminaliteten i USA fra 1990-tallet – etter at Berlinmuren falt og det ble økt migrasjon. Hans fagartikkel fra 2008 er bekreftet av for eksempel Colorado-professor Tim Wadsworth i «Is Immigration Responsible for the Crime Drop?». Wadsworths forskning viser at «veksten i den nye innvandrerbefolkningen er ansvarlig, i snitt, for 9,3 prosent av nedgangen i drapsrater, og at veksten i immigrasjon var, i snitt, ansvarlig for 22,2 prosent av nedgangen i antall ran.»»

«Forskere i dag trekker frem flere årsaker til at innvandrere generelt er med på å skape mindre kriminalitet i samfunnet: De har mer å tape på å begå kriminalitet – da de eller familien lettere kan bli kastet ut av landet. I tillegg har innvandrere flest et ekstra ønske om å arbeide seg oppover. De er ofte hardtarbeidende familier som bosetter seg i fattige områder. De blir da generelt mer ressurssterke enn sine naboer, noe som gjør at innfødte kriminelle enten skjerper seg eller flytter andre steder. Jeg så selv dette da jeg vokste opp på Tøyen på 1970- og 80-tallet: Da innvandrerfamiliene kom, sank den «kronisk norske» narkokriminaliteten.

Utviklingen i Groruddalen, som på 70-tallet var mer farlig enn i dag, viser det samme som i USA:

VG skrev om fenomenet i mars 2012: «Flere innvandrere – mindre kriminalitet

Men mange tjener på å skape frykt. Derfor fortsetter misbruket av statistikk om innvandrere og minoriteter.»

Additional papers – not linked in the article:

MORE UNDOCUMENTED, LESS CRIME: The Washington Post, 2018
MORE IMMIGRANTS, LESS CRIME IN THE US: Niskanen Center, 2015

SHARE THIS: