Skirbekk, Sterri og Store norske leksikon – artikkelen om rasisme

NB! Rasismeartikkelen i Store norske leksikon ble endret 20.12.2018.

Nedenfor er utdrag fra idéhistoriker Dag Herbjørnsruds tekst ‘Rasisme’ endret i Store norske leksikon 05.12.2018 (publisert først hos Antirasistisk senter – så flyttet til avisen Utrop 07.12.18). Endringene i leksikonet 20.12.18 er i samsvar med, samt mer omfattende, enn forslagene i 5. desember-teksten.

Intro: «Oppslagsartikkelen om «rasisme» i Store norske leksikon har tidligere vært svært omstridt. Sosiologiprofessor Sigurd Skirbekk utarbeidet på 1990-tallet en oppslagsartikkel som blant annet inneholdt en formulering om at «kaukasoide og negroide populasjoner har utviklet seg relativt separat», og teksten refererte litteratur som argumenterte for IQ-forskjeller mellom ulike «raser». Etter sterk kritikk mistet Skirbekk i 2002 ansvaret for oppslagsartikkelen, og det ble utarbeidet en ny artikkel av førsteamanuensis Torgeir Skorgen, en artikkel som faglig sett var på nivå med artikler i leksika i andre land.

Våren 2014 begynte statsviteren Aksel Braanen Sterri, senere stipendiat i filosofi, gradvise å endre oppslagsartikkelen i retning av teksten som hadde blitt forkastet ti år tidligere. Det har medført at det nå eksempelvis brukes en så problematisk formulering som dette i rasismeartikkelen: «Det er heller ikke vanlig å tilskrive mennesker mindre verdi på grunn av deres rasetilhørighet.» 

Utdrag fra Herbjørnsruds tekst 05.12.18

«For litt over én måned siden, 28. oktober, kunne statsviteren Aksel Braanen Sterri og den pensjonerte sosiologen Sigurd Skribekk feire 4-årsjubileum for et hittil ubeskrevet ideologisk «kupp»: Definisjonen av «rasisme» er i det stille blitt omskrevet i deres favør i Store norske leksikon (SNL), Norges fremste kunnskapsbase.»

«Ifølge sjefredaktørens tittel i den siste årsmeldingen er da også Store norske «Verdas beste leksikon». Slikt forplikter.

Desto mer diskutabelt er det at begrepet «rasisme» utsettes for ideologiske endringer i skjul, basert på omstridte samfunnsdebattanters private meninger.»

«Sterri har kort sagt innført en mer «Skirbekk-vennlig» definisjon av «rasisme», der det åpnes opp for at det finnes ulike «raser». Hva som i utgangspunktet utgjør Sterris faglige kvalifikasjoner for å tiltros oppgaven med å vurdere slike endringer, er uklart.

Som vi skal se, inngår de kalkulerte endringene av Store norske leksikons rasismedefinisjon i en større ideologisk kamp. Kampen om definisjonen har vart i over 20, om ikke 30, år nå.»

TWITTER: Twitterdialog 27. mars til 1. april 2015. Trådstart: 27. mars 2014, én uke etter første større endring i rasismeartikkelen i Store norske leksikon, 20.03.2014.

«I 1998 kom den første større politisk-ideologiske endringen av rasismedefinisjon. Da hadde sosiologiprofessor Sigurd Skirbekk klart å få eneansvaret for Store norske leksion-artikkelen om «rasisme», til tross for at han så tidlig som i 1987 hadde blitt kjent for å uttale til pressen at man «må innse at det ikke alltid er vellykket å blande menneskegrupper med hverandre».

Allerede året etter, i 1988, står Skirbekk likevel oppført som medforfatter av Store norske leksikons artikkel om «rasisme» sammen med nestoren Aksel Sommerfelt (f. 1926), sosialantropologiprofessoren som var eneforfatter på den første artikkelen i 1982. Allerede da kan man se medforfatter Skirbekks innflytelse. Han får i 1988 inkludert en setning om hvordan antirasismen kan brukes «politisk», altså at den kan forstås som et «problem».»

«Men våren 2015 oppdaget undertegnede plutselig en twittermelding fra samfunnsdebattanten Aksel Braanen Sterri, publisert 27. mars 2014: «Tar meg selv i å heie på Sigurd Skirbekk når jeg leser angrepet fra Bromark og Herbjørnsrud om rasismeartikkelen i snl. Dårlig tegn?»

Da jeg så på Twitter påpekte til Sterri at Store norske leksikon selv hadde tatt selvkritikk på at de hadde latt Skirbekks private raseteorier slippe til i definisjonen av begrepet «rasisme», svarte han at dette «virker mer til å ha vært av kommersielle pr-hensyn enn noe annet».

«Uten å opplyse om det, hadde faktisk Sterri allerede over ett år tidligere, fra mars 2014, vært inne og endret rasismedefinisjonen tilbake til en mer Skirbekk-vennlig versjon.

Dette er noe man kan se i historikken til rasismeartikkelen hos SNL, men endringene er så gjennomførte at de er vanskelige å oppdage. Etter det undertegnede har fått erfare, skal Sterri ha gjort disse endringene i artikkelen «rasisme» uten å informere artikkelforfatter Torgeir Skorgen eller Store norske leksikons sjefredaktør – verken i forkant eller i etterkant.»

«Hva er det så Sterri endrer 20.03.2014?

Jo, han går rett inn i første setning av rasismedefinisjonen, som lød slik hos Skorgen:

«Rasisme, oppfatning eller sett av holdninger som tar utgangspunkt i at mennesket kan deles inn i distinkte «raser», og at disse kan rangeres som høyerestående eller laverestående.»  

Sterristryker så ordene(versjon 13 vs 12) «som høyerestående eller laverestående», dette som er det viktige hierarkiske kjennetegnet ved rasismen. Isteden setter han inn formuleringen «etter deres verdi», en endring som fremdeles står ved lag i november 2018.

Ikke bare er «etter deres verdi» mer uklart for den jevne leser enn det høyere- og laverestående, som viser det banale, diskriminerende og onde ved rasismen. Sterris nye begrep kan jo også, som av nynazister, leses som en bekreftelse på at deres verdensbilde er korrekt: Det står jo nå i Store norske leksikon av de «distinkte raser» (sistnevnte ord vel å merke ennå i anførselstegn) «kan rangeres etter deres verdi»: altså at rasene har ulik verdi og kan rangeres.»

ENDRINGER: Sterris endringer 20.03.14. Rødt: Fjernet av Sterri. Grønt: Lagt til av Sterri.

«Torgeir Skorgen hadde i sin 2003-versjon skrevet om rasediskriminering at til «de mest groteske historiske eksemplene» på dette var Hitlers Nürnberglover fra 1935, som forbød ekteskap mellom jøder og såkalte «ariske» tyskere, samt raseskillepolitikken i USA på 17-1800-tallet og apartheidtiden i Sør-Afrika.

Man kan kanskje si at «grotesk» er noe sterkt ord til å være i et leksikon, selv om det i verste fall betyr «stygt» eller «avskyelig». Men er det ett historisk eksempel som noensinne bør kunne fastslås er grotesk, stygt og avskyelig, så er det vel nettopp Hitlers politikk overfor jødene, som endte i verdenshistoriens verste massemord, med seks millioner drepte jøder.

Hva gjør Sterri? Jo, han fjerner begrepet «grotesk». Så erstatter han det med ordet «alvorlig».

Det er mye som er alvorlig i verden – for eksempel brukes dette ordet hvis en statsråd gir feil informasjon til Stortinget om en detalj i en NAV-reform. Eller hvis man bryter fartsgrensen. Eller hvis en ulv har drept sauen til en bonde. Slikt er «alvorlig», i det minste for dem det angår.

Hitlers Nürnberglover og påfølgende masseutryddelse av seks millioner jøder er noe langt mer enn «alvorlig».

Men Hitlers Nürnberglover og påfølgende masseutryddelse av seks millioner jøder er noe langt mer enn «alvorlig» – hvis ikke, tømmes begrepet for mening. Dette var en forbrytelse mot menneskeheten, og det angår oss alle.

Vi har fra før nok av grupperinger som prøver å bagatellisere Hitlers rasisme. Vi trenger ikke et statsfinansiert leksikon i tillegg.»

«I neste avsnitt tar Skorgen for seg rasismen i moderne og rike samfunn, som i Norge eller USA. Skorgen formulerte dette slik fra 2003:

«Men også i land hvor alle grupper er formelt og juridisk likestilt, kan rasediskriminering foregå i mer skjulte og anonymiserte former. Eksempler på dette er utestenging fra arbeids- og boligmarkedet, manglende tilrettelegging av utdanningstilbud eller gjennomsnittlig dårligere levekår.» 

Men denne fremstillingen liker tydeligvis ikke Sterri, den synes ikke å passe med hans personlige, politiske og ideologiske oppfatning. Derfor endrer han 20.03.2014 (versjon 13 vs 12)dette til:

«Men også i land hvor alle grupper er formelt og juridisk likestilt, kan rasediskriminering foregå i mer skjulte former. Et eksempel på dette er utestenging fra arbeids- og boligmarkedet.»

Det første vi kan legge merke til, er hvordan Sterri tar vekk ordet «anonymiserte» i første setning. Slik snevres rasismen inn. Det samme skjer i andre setning: Der fjerner han formuleringen «manglende tilrettelegging av utdanningstilbud eller gjennomsnittlig dårligere levekår».»

«Eller som Skorgen påpekte i neste setning, i sin «sensurerte» leksikonartikkel:

«I slike tilfeller snakker man gjerne om strukturell rasisme, som ofte kan betegne ulike former for institusjonell diskriminering …»

Men også denne nøkterne formuleringen faller i unåde hos Sterri. Han endrer nemlig formuleringen fra det leksikalske fastslående til følgende mer retoriske og debattartikkellignende påstand, der en vag «noen» introduseres:

«Noen inkluderer også strukturer som favoriserer en gruppe over en annen i rasismebegrepet. For eksempel er det færre svarte enn hvite med høy utdanning i USA. Det får noen til å snakke om strukturell rasisme. Det kan betegne ulike former for institusjonell diskriminering …»

Her ser vi at Sterri mener det kun er «noen» som inkluderer strukturer som favoriserer en gruppe «i rasismebegrepet». Store norske leksikon ønsker ikke lenger, i 2014 eller nå i 2018, å fastslå at rasismebegrepet kan inkludere strukturer som favoriserer en gruppe over en annen.

I tillegg skjer altså følgende: Sterri omformulerer utdanningseksemplet slik at det det står at færre svarte enn hvite har høy utdanning i USA, noe som nok lett kan få unge lesere til å tenke: «Men det er vel de svartes egen skyld.» Og dette vil leserne i det minste lettere tenke når det i neste setning står at utdanningsforskjellene «får noen til å snakke om» strukturell rasisme.

Mens Store norske leksikon før Sterri fastslo at systematisk diskriminering udiskutabelt er strukturell rasisme, så bringer den 27 år gamle samfunnsdebattanten inn selve tvilen i rasismedefinisjonen. Nå er det bare «noen» som får seg til å «snakke om» slik rasisme, underforstått at de kan være hysteriske og sensitive – og at de bare har «snakket» om sine følelser, ikke forsket på objektive fakta.»

«Den første SNL-endringen Sterri gjør 28.10.2014 (versjon 16), er å fjerne også Skorgens forklaring på hvordan rasismen fungerer – det som etterfulgte formuleringen av rasismens rangering mellom høyere- og laverestående «raser»:

«Dette gjøres gjerne på grunnlag av antatte sammenhenger mellom stiliserte biologiske og mentale eller kulturelle egenskaper.» 

Denne setningen er viktig, for den får frem hvordan ideen gjelder en «antatt», altså forestilt eller vrangforestilt, sammenheng. Og den får frem det «stiliserte», altså det forenklede. Og setningen viser hvordan rasistisk tankegang er bygget rundt det som påstås å være biologiske, mentale eller kulturelle egenskaper.

Men denne Skorgen-setningen liker ikke Sterri. Så han fjerner den helt. Isteden lager han en direkte kobling mellom «etter deres verdi», altså rangeringen av rasene, og hans egen, nye definisjon av såkalt «klassisk rasisme». Samtidig legger han inn ordet «tradisjonelt» rett etter første ord, rasisme.

ENDRINGER: Endringer i rasismeartikkelen utført 28.10.14. Rødt: Fjernet av Sterri. Grønt: Lagt til av Sterri.

Mens Skorgen til Dagsavisen i 2004 uttalte at det var viktig å få frem hvor nyrasetenkningen og rasismen tross alt er, jamfør Hitlers rasistiske folkemord, så er definisjonen nå endret til snarere å betone hvor gammelog klassisk den er. Dermed lyder de to første setningene slik, som Sterri formulerte det i oktober 2014og slik det også lyder i oktober 2018:

«Rasisme, tradisjonelt forstått som en oppfatning eller sett av holdninger som tar utgangspunkt i at mennesker kan deles inn i distinkte «raser», og at disse kan rangeres etter deres verdi. Denne formen for rasisme kalles gjerne for klassisk, vitenskapelig eller biologisk rasisme.»»

«Norske lesere vil fort tenke at disse detaljene ikke er så viktige – at statsviter og debattant Sterris nye rasismedefinisjon i Store norske leksikon ikke kan være så ille. Da kan det være greit å se hvor annerledes rasisme defineres i Encyclopedia Britannica, det som ellers i verden omtales som «verdens beste leksikon».

I de to første setningene fastslås tydelig det som SNL, takket være Sterri, nå gjør uklart overfor elever og det norske folk: Nemlig at det ikke kan finnes noen «vitenskapelig rasisme» – da selve denne ideologien er antivitenskapelig og snarere er en «kulturell oppfinnelse, totalt uten vitenskapelig basis».

«…. xxxx Since the late 20th century the notion of biological race has been recognized as a cultural invention, entirely without scientific basis

«Nok et eksempel på dette er en annen «korreksjon» Sterri foretar 28. oktober 2014. Etter hans egen og nye formulering om den påståtte «vitenskapelige rasismen», legger han nemlig inn en helt ny setning: «Denne formen for rasisme er mindre utbredt i dag.»

Ved første øyekast kan en slik setning synes tilforlatelig. Men ved nærmere ettersyn blir den problematisk. For det første fordi det ikke er noe kildebelegg for påstanden – samtidig som det ikke defineres hva man sammenligner rasisme «i dag» med. Hvis man sammenligner dagens Norge med Hitlers nazi-Tyskland, så ja. Men er det mindre rasisme i dag enn på 1990-tallet? Tusenvis av norske Facebook-kommentarer tyder på noe annet, hver eneste dag.»

Forskning viser at rasismen og rasistisk voldsnarere har økt både i Europaog Norge, for ikke å si i USA etter 2016-valget. Noe av bakgrunnen er striden om Muhammed-karikaturene i 2005–06 og ikke minst spredningen av Anders Behring Breiviks manifest med 22. juli 2011-terroren, som drepte 77 mennesker i Norge. I november 2011 ble det avslørt at Nationalsozialisticher Underground – og Beathe Zschäpe(link til norsk Wikipedia, hennes navn finnes ikke på snl.no) – hadde drept ti mennesker med utenlandsk bakgrunn i Tyskland mellom 2003 og 2007, drap som politiet gjennom flere år hadde ment var gjort av tyrkere.»

«I Norge kan vi også minnes den fargede 15-åringen Benjamin Hermansen som 26. januar 2001 ble drept på Holmlia av nynazister på drapstokt – dommen fastslår at drapet var uprovosert og «rasistisk motivert». Drapet på 15-åringen nevnes heller ikke i rasismeartikkelen – Store norske leksikon har faktisk ikke funnet det nødvendig å opprette en egen artikkel om Benjamin Hermansen(1985-2001), det ble i forrige lenke derfor linket til nynorske Wikipedias tekst om ham. Det skjellsettende nazidrapet på Hermansen, som døde natt til Den internasjonale holocaustdagen, kan elever og andre bare finne omtalt hos SNL under den kryptiske artikkeltittelen «Holmlia-drapet». Er det virkelig bedre å gi dagens norske elever Store norske leksikon enn Wikipedia?»

«I SNLs fremstilling blir rasisme noe som i Norge kun fantes før andre verdenskrig – til nød blant et par forvillede taggere på 1990-tallet på grunn av en spraymalt vegg som SNL viser illustrasjon av. Avslutningen på rasismeartikkelen blir dermed viet til endringer av lovverket, og der går nok sikkert alt så meget bedre. Slik underbygges faktisk Sterris diskutable fremstilling om at «rasisme er mindre utbredt i dag».»

«Vi kan også merke oss at Store norske leksikon i januar 2015fjernet rasismetekstens lenketil artikkelen «rasisme – kampen mot rasisme, lovgivning». I 2018 er hele den tidligere SNL-artikkelen «kampen mot rasisme» fjernet fra leksikonet.»

«Sterri trengte i oktober 2014 imidlertid gjøre enda et par endringer for at han kunne si seg fornøyd med å ha fått definert «rasisme» i henhold til sitt eget verdensbilde. Han likte nemlig heller ikke(link til sammenligning av versjon 15 og 16) følgende formulering fra Skorgen:

«Innen moderne genetikk opererer man ikke med et skille mellom ulike menneskeraser, men med glidende overganger mellom menneskegrupper, se mennesket (forskjeller mellom menneskegrupper)

Denne formuleringen er viktig. For den får frem – i likhet med det Encyclopedia Britannica gjør – at moderne genetikk totalt avviser rasetenkningen. Folk har fått ulik hudfarge grunnet tilpasning til klima og solforhold – men det er ikke slik at hvite og svarte har utviklet seg «separat», slik Skirbekk påsto i 1998 ved å henvise til den selverklærte rasisten Rushton. Snarere viser moderne genetikk at det er snakk om «glidende overganger», da folk har reist, blandet seg og vært i kontakt kontinuerlig siden tidenes morgen.»

Men hvis man skal få rehabilitert Sigurd Skirbekk og hans Rushton-henvisende rasismedefinisjon, trenger man få endret en slik fremstilling av moderne genetikk og fakta om glidende overganger. For dette motbeviser jo at det gir mening å snakke om menneskers «raser». Dette kan forklare hvorfor statsviteren Sterri erstatter genetikkhenvisningen med denne formuleringen:

«Til tross for at det er påvist biologiske forskjeller mellom mennesker som har bodd separert i lengre tider, opererer man ikke med et skille mellom ulike menneskeraser innen moderne genetikk

Det første vi kan legge merke til, er at Sterri plutselig problematiserer moderne genetikk ved å begynne setningen med «til tross for». Så påstås det at det er «påvist biologiske forskjeller mellom mennesker». Denne formuleringen gir ingen vitenskapelig mening, alle organismer er «biologisk forskjellige». Man kan undre seg på hvorfor SNL lar statsvitere uten naturvitenskapelig bakgrunn skrive i vei alene på slike definisjoner.

Indirekte kan dog Sterris formulering forstås dithen – i det minste for de som er i tvil, eller for de som skjønner rasebiologers kodespråk, eller de som tror at hvite er mer intelligente enn svarte – at «påviste biologiske forskjeller» viser til beviste mentale forskjeller mellom ulike menneskegrupper. Det var jo dette Skribekk argumenterte for.

Det andre «alvorlige», for å bruke Sterris ord, vi kan merke oss, er at han gjeninnfører Skibekks og Rushstons idé om «mennesker som har bodd separert i lengre tider». Det er denne separasjonsforestillingensom brukes av raseideologer, som Charles Murray, for å begrunne at hvite skal være medfødt mer intelligente enn svarte …. Gjennom dette ene ordet, «separasjon» (som for øvrig kan forstås som en oversettelse av begrepet «apartheid», adskillelse/separasjon), får Sterri gjeninnført det «separatistiske» kronargumentet fra Skirbekk.»

«Store norske leksikons tidligere redaktør, statsviteren, er imidlertid ennå ikke fornøyd. Etter Skorgens formulering om at det ikke er påvist psykiske forskjeller eller ulikheter mellom menneskegrupper, legger Sterri 28.10.2014 (versjon 16) så til dette: «Det er heller ikke vanlig å tilskrive mennesker mindre verdi på grunn av deres rasetilhørighet.» 

Igjen ser vi den debattlignende formuleringen i en leksikonartikkel: «Det er heller ikke vanlig…» Og igjen ser vi en omskrivning som passer inn i forsøket på å bagatellisere rasistisk tankegods i det 21. århundre, uten kildebelegg eller fakta.

Vel så alvorlig er formuleringen om at mennesker som sådan kan defineres «på grunn av deres rasetilhørighet». Også her legges det til grunn at det finnes «raser», og at man følgelig kan ha en rasetilhørighet (faktasjekk: noe man ikke kan ha, da menneskeraser ikke finnes).

Samme idé fikk Sterri altså inn i første setning i artikkelen «rasisme»: Der han påsto at mennesker kan rangeres «etter deres verdi». Slik snikes Skribekks og Rushstons raseideologi gradvis inn, på så unnselig vis at hovedredaktørene og folk flest ikke oppfatter det.

«Sterri legger så 28.10.2014 (versjon 16) også inn sin definisjon av «det moderne rasismebegrepet», nemlig: «ofte kalt nyrasisme, inkluderer andre egenskaper enn rase, som kultur». Igjen ser vi hvordan ideen «rase» gjøres til noe reelt i Store norske leksikon, til noe like virkelig som menneskers kultur.

Sterri skriver at rasisme da kan «forstås som at noen mennesker med annen kultur er av mindre verdi enn andre». Vi kan legge merke til at redaktør Tjora 23.10.2017 (versjon 25) gikk inn og endret Sterris formulering «er», av mindre verdi enn andre, til «påstås å være». Dette er en forbedring, men resten av Sterris omskrivning står imidlertid urørt.

Det samme urørte gjelder også Sterris avsluttende endring 28.10.2014, der han sletter de klikkbare lenkene til svært viktig informasjon:»

«For Aksel Braanen Sterri viste seg å «få has på rasismebegrepet» likevel. Det er bare det at ingen har merket noe. Og for en drøy måned siden, 28. oktober 2018, kunne Sterri, Skribekk og deres likesinnede feire at den nye, ideologiske rasismedefinisjonen har fått stå uendret i hele fire år. Deres fremstilling er umerkelig blitt spredt til nye generasjoner av nordmenn – til elever og folk flest.

Mediene, akademikere og folk flest har i denne perioden vært mest opptatt av nye utspill fra politikere eller enkeltpersoner på sosiale medier. Men samtidig har Sterri endret det som virkelig betyr noe: Hvordan rasisme defineres i Store norske leksikon.»

SHARE THIS: